Gemcioğlu Tarım Makinaları Sanayi
 


 

“ TARIM GÜNEŞİ’Nİ BATIRMAMAK,

TÜRKİYE’NİN SARISINI,

YEŞİLİNİ SOLDURMAMAK İÇİN…

TOPRAĞA KÜSME TOPRAĞI KÜSTÜRME ”

 Unutmayalım ki toprak da canlıdır. Her canlı gibi toprağın havaya, neme ve ısıya ihtiyacı vardır. Tekniğine uygun olarak işlenmemiş tarladan; istediğimiz verimi değil, sadece toprağın VERDİĞİ KADARINI alabiliriz.

Toprağımızı tekniğine uygun olarak işlemek suretiyle Isı, Nem ve Havalanmayı sağlamanın yanı sıra Toprağın yapısının da düzeltilerek, Bir Toprağın Kesiti bitki kök sisteminin gelişmesine ve Yayılmasına uygun

Bir ortam hazırlanması da gerekmektedir Kültür bitkilerinin büyümesi, olgunlaşması ve meyve verebilmesi için toprağın elverişli olması gerekir. Toprağı elverişli bir hale getirebilmek ise uygun bir TOPRAK İŞLEME ile mümkündür.
Toprak işlemenin amaçlarını özetleyecek olursak;
A) - Tohum yatağını hazırlamak,
B) - Yabancı ot kontrolünü yapmak
C) - Toprak yüzeyindeki bitki artıkları, anız ve ahır gübresinin gömülmesini sağlamak
D) - Tarlayı sulamaya hazırlamak ve erozyonu kontrol etmektir. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için değişik yapıda birçok TOPRAK İŞLEME ALETİ geliştirilmiştir.
 TOPRAK İŞLEME ALETLERİ
1 - Pulluklar,
2 - Çizeller,
3 - Dip kazanlar,
4 - Kültivatörler
5 - Tapan (Tarla Sürgüleri),
6 – Tırmıklar
1 PULLUKLAR: Toprak işlemede en yaygın kullanılan alet pulluklardır. Pulluklar toprağı parçalar çevirerek devirir, gevşetir anız ve yabancı otları toprağa gömer
2 ÇİZELLER: Son yıllarda ülkemizde çok kullanılmaya başlanmışlardır. Toprağı devirmeden işlerler. Toprağı derin olarak çizdikleri için aynı zamanda dip kazanın görevini de yapmış olurlar. Bunun yanı sıra pulluk kullanımını iyice azaltmıştır. Çiftçilerimiz tarafından üç bacak, yedi bacak gibi ayak sayıları ile adlandırılırlar. Özellikle pamuk yerlerinin hazırlanmasında çok kullanılmaktadırlar. Pulluğun kullanılmasını büyük ölçüde azaltmışlardır. Yapıları basittir. Bir çatı üzerine monte edilmiş çizici ayaklardan ibarettir. Değişik ayak sayısına sahip çizeler vardır İş verimleri pulluğa nazaran çok yüksektir. Bu bakımdan toprak işlemede maliyeti düşürürler ve zamandan tasarruf sağlarlar.
3 DİPKAZANLAR: Bazı toprak ve iklim şartlarında her yıl aynı derinlikte işlenen toprak katının hemen altında kalınlığı 8–10 cm. ye varan su geçirmez sert bir tabaka oluşur. Taban taşı denilen bu tabakanın oluşmasıyla toprakta Suyun, alt katmanlarına sızması zorlaşır ve bitkinin kök gelişimini engeller. Dolayısıyla toprağa düşen yağmur ve kar sularının toprağın alt katlarında süzülmesini zorlaştırarak suyun toprak yüzeyinden akıp gitmesine ve erozyona sebep olur. Bu nedenle taban taşının belirli aralıklarla kırılması gerekir. Bu iş dip kazan denilen özel gövdeli pulluklarla yapılır.
Bu aletin işleyici gövdesi dik ve sağlam bir payandaya bağlı kama biçiminde bir uç demirinden oluşur.Aletin iş genişliği sert tabakayı (taban taşını) kıracak şekilde olmalıdır. Bunu sağlamak için önceden sert tabakanın derinliği tespit edilmelidir. Dip kazan; belirli aralıklarla çekilmesi gerekiyorsa bir yönde çekildikten sonra, ikinci olarak önce çekilen doğrultunun dikine ve belirli aralıklarla çekilmelidir. Killi ağır topraklarda dip kazanın uç demirinin arkasına; gülle şeklinde ya da silindir biçiminde bir parça bağlanarak toprak içerisinde hem sert tabakanın daha iyi patlatılması hem de belli bir derinlikte bu parçanın geçtiği yerde boşluklar oluşturularak toprağın havalandırılması ve suyun toprakta hareketi kolaylaştırılmış olur. Dip kazanın gövdesi değişik tiplerde olabilir. Bunların sabit ya da titreşimli olarak çalışan tipleri mevcuttur. Titreşimli çalışanlar traktörün Kuyruk milinden hareketle çalıştırılırlar. Sabit olanlar ise traktör arkasında belli bir Derinlikte Toprağa batacak şekilde çekilerek çalıştırılmalıdır. Traktörün hidrolik sistemi, dip kazanla çalışırken, mutlaka çeki kontrol konumunda olmalı, dip kazanla çalışırken ön ağırlıklar takılmalıdır.
4 KÜLTİVATÖRLER: Her çeşit toprakta en çok kullanılan alettir. Tarla yüzünü düzler, kabartır, yabancı otları söker, çok otlu tarlalarda bile rahatlıkla çalışa bilir. İyi sürülmemiş, Derin izler bulunan tarlalarda yüzey düzeltmesi yapar. Anız bozma ve nadas işlemesinde de kullanılan bir alettir. Kültivatörler tek olarak kullanıldığı gibi alet kombinasyonların da çoğunlukla döner Tırmıkla birlikte de kullanılırlar.
Toprağı yırtarak kabartmak, havalandırmak, toprak keseklerini parçalama, yabancı otları kesip köklerini toprak üstüne çıkartmak gibi işlemler kültivatörlerin temel görevlerini oluşturur. Kültivatörler toprak yüzeyine atılan tohum yada mineral gübrenin toprakla karıştırılmasında kullanıldığı gibi, ağır tipleriyle anız bozma işlemleri de yapılmaktadır. Ülkemiz kuru tarım bölgelerinde uygulanan toprak işlemenin vazgeçilmez bir aracı olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır; ikileme ve üçleme işlemleri kazayağı şeklinde uç demirleri ile donatılmış kültivatörlerle yapılmaktadır. Patates ve pancar gibi çapa bitkilerinin hasadından sonra pullukla işleme yapmaksızın tohum yatağı yalnız kültivatörlerle hazırlanabilir.
Pulluksuz tarımın ve minimum toprak işlemenin en önemli toprak işleme aleti olan kültivatörler gerekli ayarlamalar yapıldığında bitkilerin sıra aralarının (Pamuk, Pancar, Mısır) çapalanmasında da kullanılmaktadır
5 TAPAN (Tarla Sürgüleri) : Bu aletlerin temel görevi toprak yüzeyini düzeltmektir. Sürgüler küçük topaçları ezerek kırar ve toprağı düzeltir. Özellikle baharda toprak yüzeyinde bulunan kesekler çukur kısımlara göre daha çabuk nemlerini yitirirler. Toprak sürgüleri (tapan) tarla yüzeyini düzeltirken yaklaşık 2 cm kalınlığında ince parçalanmış bir tabaka oluştururlar; bu tabakada kapilarite bozulduğundan nem kaybının önüne geçilir Sulu tarım arazilerinde toprağı fazla bastırmadan düzeltme işleminde kullanılırlar. Toprağın üst tarafındaki boşluklar ve kanalcıklar kırılır ve alttaki nemin buharlaşarak kaybolması önlenir. Sürgüler genellikle tahta ve demirden yapılırlar. Traktöre askılı ya da çekili bağlanıp, serbest yüzüstü pozisyonda çekilerek çalışırlar
6 TIRMIKLAR:  Tırmıklar tarla yüzeyini 4-8 cm derinlikte işlerler. En Çok hafif ve orta ağırlıktaki topraklarda kullanılır. Tarla yüzeyini kabartır düzgün bir yüzeyle işler, kaymak tabakasını kırar, yabancı otları söker ve neticede tohum yatağının hazırlanmasını sağlar. Tırmıklar pullukla işlenmiş toprak katının yeniden kabartılmasında, tarla yüzeyinin yabancı ot köklerinin yüze çıkartılıp toplanmasında, kaymak kırmada, güzlük ekinlerin, yoncalık ve çayırların bakımında, serpme olarak ekilen tohumların ve dağıtılan gübrelerin kapatılmasında kullanılır. Tırmıklar aşağıdaki şekilde üçe ayrılırlar
TIRMIK ÇEŞİTLERİ;
a) - Dişli tırmıklar,
b) - Döner tırmıklar,
c) - Diskli tırmıklar olmak üzere üç grupta toplanır. Her grubun değişik şekilleri vardır.
a) DİŞLİ TIRMIK: Toprak yüzeyinin yırtılması ve kırılmasında, istenilen derinlikte, Parçalama ve karıştırma işleminde kullanılır.Tohum yatağı hazırlanmasında çayır topraklarının çizilmesinde, karıştırılmasında ve kaymak tabakası kırılmasında kullanılmaktadır.
b) DÖNER TIRMIK: Yaklaşık 3-5cm derinlikte, iyi bir şekilde kesekleri parçalama ve tohum yatağını düzgünce sıkıştırmada kullanılır.  
c) DİSKLİ TIRMIK (Goble Diskarolar) : Toprağı keserek işleyen diskli tırmıklar pulluğun işini tamamlamak, kesekleri kırmak, anız bozmak, hasattan sonra bitki atıklarıyla yabancı otları kesip parçalamak ve toprağın üst katını ufalamak amacıyla kullanılır. Toprak pullukla sürülmeden diskli tırmıkla işlendiği takdirde bundan sonra pulluğun kesip devireceği toprak şeritleri hava boşlukları bırakmadan çizi tabanına daha iyi bir şekilde oturur. Toprak pullukla sürüldükten sonra diskli tırmık kesekleri kırar ve tarla yüzeyini düzelterek iyi bir tohum yatağı hazırlar. İşlenilmesinde de kullanılmaktadır. Üretimini yapmış olduğumuz "Çekilir Tip Pistonlu Tekerlekli Gobley Diskaro", anız bozma işleminde ve kesekleri kırmak, ekim öncesi tarlada bulunan bitki artıklarını ve yabancı otları kesip parçalamak, toprağa karıştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Makina üzerinde bulunan hidrolik piston ve tekerlekler sayesinde makineyi bir yerden bir yere taşıma işlemi kolayca yapılabilmektedir. Hidrolik piston ve tekerlekler, tarla sonlarında dönüşlerde büyük kolaylık sağlamakta, ön ve arka ünitelerin kavis açıları da kolaylıkla yapılmaktadır. Tekerleklerin aşağı ve yukarı yönlerde kaldırılıp indirilmesiyle sürme derinliği kolayca ayarlanabilmektedir.
GÜBRE SERPMELER: firmamız tarafından imal edilen diskli mineral gübre serpme makinası, üç nokta askı düzeni yardımıyla 2. kategori traktörlere bağlanabilecek ölçülerde yapılmıştır. Gübre serpme makinası, hareketini mafsallı bir mil yardımıyla traktör kuyruk milinden 540 d/d olarak almaktadır. Dişli kutusuna gelen hareket konik dişlilerle 90 yön değiştirerek çıkış miline iletilmektedir. Çıkış mili üzerine dağıtıma diski ve depo üzerine dağıtma diski ve depo içine kırıcı ve yedirici bağlanmaktadır. Çıkış milinin hareketiyle dağıtma diski dönmekte ve gübre normu ayar düzeni yardımıyla açılan klapelerden dökülen gübreler disk üzerindeki kanatlar tarafından fırlatıl-maktadır. 
Kırıcı ve yedirici, depodaki gübrenin topaklaşmasını engellemekte disk üzerindeki gübrenin muntazam akışını sağlamaktadır.
 
KARA SABAN: M.Ö. 3000 civarlarında Ortadoğu da bulunan ve hayvan gücünün tarımda kullanılmasını sağlayan alet sabanın bulunuşu tahıl yetiştiricilerinin kalıcı olarak yerleşmesine imkân verdi Ortadoğu da çiftçi sayısı arttıkça tarla açmaya elverişli orman toprağı azaldı. Çok geçmeden saban sayesinde çapa ya da çubuk gibi aletlerle işleyebildiklerinden daha fazla toprağı işleyebildiler. Böylece çiftçiler yıllık ihtiyaçlarından daha fazla ürün elde ettiler. Bu da onlara sürekli ekilerek verimsizleşen toprağı terk etmek yerine nadasa bırakmak olanağını sağladı. Böylece saban, tarla tarımı ile uğraşan çiftçilerin yerleşik hayata geçişini ve ihtiyaçtan fazla ürün sayesinde de ticareti hızlandırdı.
At öküz ya da mandalar tarafından çekilen, toprak sürmede kullanılan ilkel tarım aletidir. Bakır Çağı'ndan bu yana kullanılır ve pulluğun ilk biçimi sayılır
Anadolu’da kara saban olarak bilinir. Çekebilecek güçte her hayvanla kullanılabilen bu alet tarlanın sürülmesinde kullanılır. Arkada sabanı tutan insan sabanın yana yatmasını engeller ve hayvan da çekerek sivri ucuyla toprağı yarar. Demir olan versiyonlarında önde bir tekerlek bulunur ki hem kolay kaysın hem de çok dibe batmadan ilerleyebilsin. Tarihçesini pek bilemeyeceğim ama insanların yerleşik hayata geçip tarımla uğraşmaya başlamalarından itibaren birkaç yüzyıl içinde bulunmuş olsa gerek.
BALYA MAKİNESİ: Daha önce biçilen ve tarlada kuruyan ot, yonca gibi hayvansal yemlerin ya da biçerdöverle hasat sonrasında tarlada kalan tahıl sapları gibi malzemenin sıkıştırılıp paketlenmesini ve bağlanmasını sağlayan makinedir. Böylece malzemenin taşınması ve depolanması daha az masrafla, daha kısa zamanda yapılır. Silindirik ya da dikdörtgen biçiminde balyalama yapan tipleri bulunur.
BİÇERDÖVER: Hasat ve harman işlemini aynı zamanda yapan bir tarım makinesidir. Başlangıçta buğday, arpa gibi tahılların hasat harmanında kullanılan biçerdöverlerin günümüzde baklagiller, ayçiçeği, mısır, çeltik ve diğer taneli bitkilerin hasat harmanında da başarıyla kullanılanları geliştirilmiştir. Traktörle çekilir tipleri olmasına karşın en yaygın olarak kendi ilerleyen biçerdöver tipi kullanılır.
ÇAPA MAKİNESİ: Çapa frezesi ya da frezeli ara çapa makinesi olarak da adlandırılır. Pamuk, ayçiçeği, mısır, soya, şekerpancarı, domates gibi geniş aralıklarla ekilen bitkilerin tarımında kullanılır. Makine, toprağın çapalanarak yabancı otlardan arındırılmasını, toprak suyunun buharlaşmasını azaltarak su kaybının önlenmesini, toprağı karıştırarak havalanmasını, böylece bitki köklerinin gelişimine uygun bir ortam oluşmasını sağlar.
ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ: Çayır, yonca ve diğer yaş yem bitkilerini biçer. Parmaklı ve üçgen yapak bıçaklı biçme düzeni bulunur. Bitkiler makaslama biçme ilkesiyle biçilir. Ayrıca serbest biçme yapan döner bıçaklı ve çarpmalı biçme yapan tipleri de bulunur. Bu tip makinelerde dönerek çalışan biçme düzeni üzerindeki kesici bıçaklar bitkiye çarparak keserler.
ÇUKUR AÇMA MAKİNESİ: Toprak burgusu da denir. Meyve fidanı, orman ağaçları ve bağ çubuklarının dikiminde kullanılır. Ayrıca, çit ve bağ direklerinin dikilmesi için çukur açma işlemleri de bu makineyle yapılabilir. Genelde, traktör kuyruk milinden hareket alır.
DİPKAZAN: Toprağın, pullukla, uzun yıllar aynı derinlikte işlenmesi sonucunda, toprakta, "pulluk tabanı" denen sert ve geçimsiz bir tabak oluşur. Bu tabaka bitkinin kök gelişimini engelleyerek ürün verimini azaltır. Ayrıca bu tabaka nedeniyle suyun yüzey akışı yoluyla erozyon oluşabilir. Dip kazan, bu sert ve geçirimsiz tabakanın kırılmasında kullanılır. Sabit ya da titreşimli tip işleyici ayakları vardır.
DİSKLİ GÜBRE DAĞITMA MAKİNESİ: Toprağın verim gücünü yükseltmek ve ürün miktarını artırmak için tanecikli haldeki yapay gübrelerin tarlaya dağıtılmasında kullanılır. Makinenin deposunun alt kısmında ayarlanabilen bir delikten disk üzerine düşen gübre, hareketini traktörün kuyruk milinden alarak dönen disk yardımıyla toprağa dağıtılır.
EKİM MAKİNESİ: Mibzer de denir. Tohumların ekiminde kullanılır. Ekim makinesi, tohumların konduğu tohum sandığı, tohumu sandıktan alıp tohum borusuna atan çekici düzenekler, tohumu ekici ayaklara ileten tohum boruları, toprakta çizi açan gömücü ayaklar, hareket iletim düzenekleri, ekilmemiş alanları belirlemeye yarayan çizek, tohumun üstünü kapatan tohum kapatma düzeneği parçalarından oluşur.
FİDE DİKME MAKİNESİ: Bazı bitkiler yumru, soğan, çelik, fide ya da fidanla çoğaltılır. Bu gibi bitkiler, dikim makinesiyle toprağa dikilir. Fide dikim makineleri, bitkinin çeşidine göre, patlıcan, biber, lahana, domates dikme makinesi gibi adlar alır. Makinede çizi açan bir ayak, özel diskler ya da çarklardan oluşan fide dikim ünitesi bulunur. Fideler, açılan çizilere otomatik olarak bırakılır. Kapatıcı düzenek yardımıyla kökler toprakla kapatılır ve sulanır.
KEPÇE: Traktör arka yükleyicisi de denir. Tarımsal ürünlerin ve değişik malzemelerin yüklenmesinde kullanılır. Traktörün arkasına üç nokta askı düzeniyle bağlanır. Traktör hidroliğinden hareket alarak çalışır.
KÜLTÜVATÖR: Toprağı altüst etmeden, yani devirmeden işler. Toprağı yırtmak, kabartmak havalandırmak, yabancı otları kesip köklerini topraktan çıkarmak, kimyasal gübreleri ve serpme yoluyla ekilen tohumları toprağa karıştırmak gibi amaçlarla kullanılır. Anız bozmada da kullanılır. İşleyici ayaklar, çatıya değişik bağlantılarla iki ya da üç sıralı olarak dizilir. Ayaklara dar ya da kazayağı biçiminde uç demirleri takılır.
MERDANE: Genellikle tohum yatağı hazırlığında kullanılır. Toprağı bastırır, iri, kara ve sert toprak parçalarının parçalanıp, ufalanmasını sağlar. Tarla yüzeyini düzeltir. Bazı durumlarda, ekimden sonra tohumun toprağa değmesi merdaneyle sağlanır. Böylece çimlendirme işlemi hızlandırılır. Yüzey biçimine göre, düz, dalgalı ve dip bastıran merdaneler olmak üzere üç tipi bulunur.
ORAK MAKİNESİ: Ülkemizde tahıl tarımında yaygın olarak kullanılan hasat makinelerinden biri de kanatlı orak makinesidir. Çeşitli tahıl türlerini biçer, aynı zamanda biçilen ürünü demetler haline getirir ve tarlaya öbek halinde bırakır. Ayrıca ürünü biçen, demet haline getiren ve bağlayan biçerbağlar orak makinesi tipi de bulunur.
PAMUK HASAT MAKİNESİ: Pamuk toplamak için geliştirilmiştir. Bu makineyle 15 dekar alandaki pamuk bir saatte toplanabilir. En çok üretilen ve kullanılanı, 4–5–6 toplama ünitesi olanlardır. Her bir ünite, bir sıra pamuk toplar. Pamuklar, kendi çevresinde dönen iğlerle yakalanır ve sıyırıcı plakalarla iğlerden sıyrılır. Hava akımı yardımıyla da sepete atılır.
PATATES DİKİM MAKİNESİ: Bir çapa bitkisi olan patatesin, belirli aralıklarla toprağa dikilmesini sağlar. Yarı otomatik ve otomatik olmak üzere iki tipi bulunur. Yarı otomatik tiplerde, toprakta çizinin açılması ve kapatılması işlemini makine yapar. Yumruların toprağa bırakılmasıysa bir işçi tarafından elle yapılır. Otomatik tiplerdeyse bütün işlemleri makine yapar.
PULLUK: Temel toprak işleme aletidir. Zamanla oturmuş ve sıklaşmış toprağın ilk işlenişi sırasında kullanılır. Toprağı keser, yükseltir ve devirir. Böylece hasattan sonra tarla yüzeyinde kalan bitki artıklarını, yabani otları ve tarla yüzeyine serpilmiş gübreyi toprağa gömer. İşleyici gövdesine göre kulaklı ve diskli pulluk olmak üzere başlıca iki tipi bulunur.
PÜLVERİZATÖR: Tarımsal ürünleri, hastalıkların, zararlıların ve yabancı otların etkisinden koruyarak verimli ve kaliteli ürün alabilmek için ilaçlama yapılır. Sıvı haldeki tarımsal ilaçları damlacıklar halinde bitkilere dağıtan ve en yaygın olarak kullanılan bitki koruma makinesidir. Traktörle çekilen ya da asılan tiplerinden başka, elde taşınan, elle çekilen, sırtta taşınan ve kendi ilerleyebilen tipleri de vardır.
ROTOTİLLER: Bir tür toprak frezesidir. Topraktaki bitki sapı, yeşil ot gibi organik maddelerin kesilerek parçalanmasını sağlayarak toprağı çok iyi karıştırır. Karıştırma etkisi, pulluktan 7 kat daha fazladır. Tohum yatağı hazırlanmasında da kullanılır. Traktörün kuyruk milinden hareket alan, hareket yönüne dik ve toprak yüzeyine paralel olarak dönen bir mil üzerindeki bıçaklardan oluşur.
RÖMORK: Tarım arabası da denir. Tarım ürünlerinin taşınması amacıyla kullanılır. Tek dingilli ve iki dingilli tipleri bulunur. Bir çeki oku yardımıyla traktörün arkasındaki çeki kancasına ya da çeki demirine bağlanır. Römork kancasının büyüklüğüne bağlı olarak 3.4.5 tonluk büyüklüklerde olanları bulunur. İki dingilli olanların yük taşıma kapasitesi tek dingillilere göre daha fazladır. Römorkun yük kapasitesi arttıkça onu çekecek olan traktörün güç gereksinimi de artar.
SAPDÖVER HARMAN MAKİNESİ: Elle ya da çeşitli hasat makineleriyle önceden biçilmiş ve toplanmış tahıl, nohut, fasulye gibi tarımsal ürünlerin harmanlanarak, tanelerinin başak, kabuk, kapsül gibi kısımlarından ayrılmasını sağlar. Ayırma işlemi, hasat edilmiş ürünlerin makinenin harmanlama ünitesine verilmesinden sonra, burada ovalanması ya da dövülmesi yoluyla gerçekleşir.
SİLAJ MAKİNESİ: Silaj, taze ve sulu bitkisel maddelerin havasız ortamda fermente olmalarından sonra elde edilen yeşil ve sulu yemdir. Bu makineler, silajı yapılacak olan mısır, yonca, fiğ ve korunga gibi yeşil yem bitkilerini biçer, parçalar ve özel bir araba içine aktarır. Tek sıralı, iki sıralı ve çok sıralı tipleri bulunur.
SÜT SAĞIM MAKİNESİ: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağımında kullanılır. Vakum sistemiyle çalışır. Makine sağım başlığı, nabız aygıtı, vakum üretici, süt kovası, süt ve vakum borularından oluşur. Sağım başlığı, insan eliyle yapılan işlemin aynısını memeye uygulayarak sütün sağımını gerçekleştirir. Sütün temiz ve sağlıklı bir biçimde sağılmasına olanak tanır.
ŞEKERPANCARI HASAT MAKİNESİ: Şekerpancarının, yumru biçiminde bir kökü ve toprak üstündeki baş kısmında sap ve yaprakları bulunur. Şekerpancarı hasat makinesi de, şeker pancarının baş kısmını belirli bir yükseklikte keser, topraktan gevşeterek yükselmesini sağlar. Bitkiyi toprak parçaları ve diğer yabancı maddelerden temizleyerek, depolanması için bir taşıyıcıya yükler. Traktörle çekilen ve kendi ilerleyen tipleri bulunur.
TIRMIK: Pullukla işlenmiş tarlada toprağın kabartılması, iri toprak parçalarının kırılması, tarla yüzeyinin düzeltilmesi, yabancı otlarla savaş, gübreleme, serpme yoluyla atılan tohumların toprağa gömülmesi işlemini yapar. Ayrıca toprağın zamanla oturmasından dolayı oluşan kılcalları parçalayarak toprakta nemin azalmasını önler. İşleyici parçaların biçimine göre dişli, yaylı, döner ve diskli (diskaro) tipleri bulunur.
TOPRAK FREZESİ: Parçaları hareketli olan bir toprak işleme makinesidir. Toprağı yüzeysel olarak kabartır, ufalar ve parçalar. Tarla yüzeyindeki yabancı otları ve bitki saplarını keserek parçalar ve toprağa tek düze olarak karıştırır. İkinci ürün için tohum yatağı hazırlığında, özellikle bağ ve bahçelerde toprak işlemede kullanılır. Traktörün kuyruk milinden hareket alarak çalışır.
TRAKTÖR: Tarımsal işletmelerde kullanılan temel kuvvet kaynağı olup, pulluk, kültivatör, freze, ekim makinesi, gübreleme makinesi gibi çeşitli tarım alet ve makinelerinin çalıştırılmasını sağlar. Ayrıca çeki kancasına bağlanan römork yardımıyla yük taşımada kullanılır. Daha çok yük taşımak, yol tutuşunu güçlendirmek için arka tekerlekleri daha büyük olur.
ZEYTİN SİLKME MAKİNESİ: Zeytin ağaçlarından zeytinlerin toplanmasını sağlar. Bu makineyle ağaçtaki zeytinlerin neredeyse tamamı toplanabilir. Titreşimle çalışır. Kavrama çubuğu ucunda özel olarak geliştirilmiş kanca sayesinde değişik kalınlıklardaki ağaç dallarını yakalar ve sallar. Bu makineyle, fıstık, kayısı gibi meyveler de toplanabilir